Thủ tục hành chính
Stt Tên thủ tục Lĩnh vực thực hiện
1 11. Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lĩnh vực tài nguyên nước
2 11. Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lĩnh vực tài nguyên nước
3 12. Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lĩnh vực tài nguyên nước
4 12. Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lĩnh vực tài nguyên nước
5 13. Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lĩnh vực tài nguyên nước
6 13. Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lĩnh vực tài nguyên nước
7 14. Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng bờ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh Lĩnh vực tài nguyên nước
8 14. Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng bờ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh Lĩnh vực tài nguyên nước
9 15. Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Lĩnh vực tài nguyên nước
10 15. Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Lĩnh vực tài nguyên nước
11 16. Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Lĩnh vực tài nguyên nước
12 16. Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Lĩnh vực tài nguyên nước
13 17. Cấp lại Giấy phép hoạt động tài nguyên nước (Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước) Lĩnh vực tài nguyên nước
14 17. Cấp lại Giấy phép hoạt động tài nguyên nước (Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước) Lĩnh vực tài nguyên nước
15 1. Giao khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
16 1. Giao khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
17 2. Gia hạn giao khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
18 2. Gia hạn giao khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
19 3. Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
20 3. Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
21 4. Trả lại khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
22 4. Trả lại khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo
23 5. Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh Lĩnh vực biển và hải đảo
24 5. Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh Lĩnh vực biển và hải đảo
25 6. Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
26 6. Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
27 7. Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
28 7. Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
29 8. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo
30 8. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo