Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị TW 10, khóa XII, nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị 35-CT/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ chính trị:

17:42 27/06/2019

Hội nghị đã được nghe Đ/c Nguyễn Trọng Vân- Ủy viên thường vụ- Trưởng ban tuyên giáo, Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triện các nội dung chính Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Chỉ thị số 35 – CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới; Nghị quyết số 35 – NQ TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường  bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Kết luận tại Hội nghị, Đ/c Trần Hữu Khanh – Phó Bí thư Đảng ủy, yêu cầu các Chi bộ nghiêm túc quán triệt, triển khai, thực hiện, kịp thời xây dựng kế hoạch học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 10 và tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trung tâm CNTTÝ kiến bạn đọc