Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Dự án Đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu, trạm trộn bê tông, sản xuất gạch không nung và dịch vụ thương mại Hoàng Ngọc

01/03/2024
Aa

Ngày 26/02/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ mã số H27.05- 240226-1001 gửi trên môi trường điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến kèm theo Văn bản số 105/HN ngày 15/02/2024 của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc về việc đề nghị cấp Giấy phép môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu, trạm trộn bê tông, sản xuất gạch không nung và dịch vụ thương mại Hoàng Ngọc. Theo quy định tại khoản 2 điều 43 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và điểm a khoản 4 điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì: “Cơ quan cấp giấy phép môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được uỷ quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải toàn văn Báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu, trạm trộn bê tông, sản xuất gạch không nung và dịch vụ thương mại Hoàng Ngọc

(Chi tiết có file đính kèm)Ý kiến bạn đọc