Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho dự án Bệnh viện đa khoa TTH Đức Thọ tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

02/02/2024
Aa

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải toàn văn Báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án Bệnh viện đa khoa TTH Đức Thọ tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

(Có file đính kèm theo)Ý kiến bạn đọc