Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Dự án Điều chỉnh, nâng công suất khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng tại khu vực Khe Lài, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

04/04/2024
Aa

Ngày 04/4/2024, Phòng Môi trường nhận được hồ sơ mã số H27.05-240403-1011 gửi trên môi trường điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến kèm theo Văn bản số 37/CV-MT ngày 02/4/2024 của Hợp tác xã Đức Quang về việc đề nghị cấp Giấy phép môi trường cho Dự án Điều chỉnh, nâng công suất khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng tại khu vực Khe Lài, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Theo quy định tại khoản 2 điều 43 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và điểm a khoản 4 điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì: “Cơ quan cấp giấy phép môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được uỷ quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”.

Thực hiện Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải toàn văn Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Điều chỉnh, nâng công suất khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng tại khu vực Khe Lài, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trên Cổng thông tin điện tử của Sở

(Chi tiết có file đính kèm)Ý kiến bạn đọc