Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp xã

17:22 20/09/2023
Aa

Ngày 20/9/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2379/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp xã

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 01 (một) thủ tục hành chính ban hành mới, 02 (hai) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế các Quyết định: số 4017/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh; số 1996/QĐUBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành tài nguyên và môi trường áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể:

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI

I. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1. Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1. Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

II. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1. Hòa giải tranh chấp đất đaiÝ kiến bạn đọc