KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

10:29 05/01/2021

Thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2021; Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 4658/KH-STNMT ngày 31/12/2020 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Mục đích của việc tuyên truyền cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính; Hỗ trợ CBCCVC nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở các Trung tâm Hành chính công tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng; Phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Nội dung, hình thức tuyên truyền CCHC trong năm 2021 cụ thể như sau:

TT

Nội dung công việc

Dự kiến sản phẩm

Thời gian

1

Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền CCHC; cập nhật, công khai các TTHC, các Văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tuyên truyền trên hệ thống Cổng Thông tin điện tử của Sở.

- Các tin, bài tuyên truyền về CCHC;

- Bộ TTHC, văn bản QPPL cập nhật đầy đủ, kịp thời;

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện;

- Tình trạng, kết quả giải quyết TTHC;

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

Thường xuyên trong năm

2

Tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền các cấp với các doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân thông qua các buổi đối thoại trực tiếp

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn;

- Báo cáo kết quả thực hiện.

Quý II, IV

3

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

Thường xuyên trong năm

4

Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn;

- Các ấn phẩm cung cấp thông tin và hướng dẫn khai thác dịch vụ công trực tuyến.

- Các video clip hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

Thường xuyên trong năm

5

Tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Báo Tài nguyên môi trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác về kết quả CCHC năm 2021

- Tin, bài, phóng sự được đăng tải

Thường xuyên trong năm

Theo đó, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc căn cứ kế hoạch tuyên truyền CCHC của Sở Tài nguyên và Môi trường để triển khai thực hiện.Ý kiến bạn đọc