Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 Tại Sở Tài nguyên và Môi trường

14:45 24/06/2021

06 tháng đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục bám sát các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 đã được UBND tỉnh giao để tổ chức thực hiện. Đến thời điểm báo cáo, 18/31 hoạt động tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở đã thực hiện xong, đạt 58%. Cụ thể từng lĩnh vực như sau:

Công tác chỉ đạo, điều hành: Công tác chỉ đạo điều hành của Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo kịp thời, linh hoạt, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ứng phó với tình hình dịch covid-19. Thông qua các buổi lễ chào cờ, cuộc họp giao ban hàng tháng, Sở đã triển khai nhiệm vụ CCHC đến các phòng, đơn vị sự nghiệp để triển khai thực hiện; tập trung chỉ đạo thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) thông qua mức độ 3, mức độ 4; rà soát, cập nhật kịp thời TTHC để phù hợp với các văn bản mới ban hành của Nhà nước; đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thường xuyên cập nhật tình trạng, kết quả giải quyết các TTHC trên Cổng Thông tin điện tử của Sở và cổng DVC ( http://sotnmt.hatinh.gov.vn ; http://dichvucong.hatinh.gov.vn ).

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Sở đã phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng chuyên mục truyền hình tuyên truyền cải cách hành chính; Cổng thông tin điện tử của Sở tuyên truyền được 05 tin, bài.

Cải cách thủ tục hành chính: Sở đã kịp thời rà soát, hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực của ngành: Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai áp dụng cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân; Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực biển, hải đảo, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đã nhập, đăng tải công khai các danh mục TTHC trên Cơ sở dữ liệu tỉnh về thủ tục hành chính theo quy định.

06 tháng đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận 50.444 hồ sơ, thủ tục hành chính, trong đó: Tổng số hồ sơ đã giải quyết 35.892 hồ sơ (cấp tỉnh 496 hồ sơ, cấp huyện 45.394 hồ sơ); Số hồ sơ đang giải quyết 4.732 hồ sơ (cấp tỉnh 31 hồ sơ, cấp huyện 4.701 hồ sơ); Số hồ sơ chờ bổ sung 1.083 hồ sơ.

Cải cách tổ chức bộ máy: Thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18/NQ-TW và Nghị quyết số 19/NQ-TW, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 quy định về chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cải cách công vụ: Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên quán triệt tới các phòng, đơn vị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời xây dựng, ban hành Kế hoạch số 4712/KH-STNMT ngày 31/12/2020 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021. Đến thời điểm báo cáo, Sở đã cử 04 đồng chí đi học Trung cấp chính trị; 02 đồng chí học lớp quản lý dành cho Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; 04 đồng chí học lớp Chuyên viên chính, 02 đồng chí tập huấn về công tác kê khai tài sản và phòng chống tham nhũng.

Cải cách tài chính công: Thực hiện chỉnh lý và hoàn thiện báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020; phân bổ và công khai phân bổ dự toán thu chi ngân sách đầu năm 2021 và bổ sung dự toán NSNN 6 tháng đầu năm cho các đơn vị trực thuộc; thực hiện việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.

Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử: Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo và các thông tin hoạt động của ngành lên Cổng Thông tin điện tử; 100% các văn bản được ký số và chuyển trên môi trường mạng; 100% hồ sơ TTHC, nhất là lĩnh vực đất đai tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn, đúng quy trình; Đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 170/KH-STNMT ngày 15/01/2021 về triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 năm 2021.

Trên cơ sở những kết quả trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đặt ra một số nhiệm trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021, cụ thể:

1. Tiếp tục  rà soát, đánh giá các TTHC để kiến nghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những TTHC rườm rà, không cần thiết; Tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiệu quả góp phần giảm chi phí cho nhà nước và người dân; Tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về thủ tục hành chính kịp thời.

2. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" và các quy chế, quy định phối hợp; phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai tại công sở quy chế, quy trình và các thủ tục hành chính... để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát; đồng thời cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, sự năng động, trung thực, kỷ cương, gương mẫu, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa.

4. Nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh; Tăng cường tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

5. Tiếp tục vận hành, áp dụng, duy trì và cải tiến tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị.

6. Tập trung chỉ đạo để khắc phục các tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh đã chỉ ra, nhằm nâng cao điểm số CCHC của năm 2021.Ý kiến bạn đọc