Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia phải đảm bảo hiệu quả, bảo mật thông tin công dân

02/03/2022
Aa

Ngày 24/02/2022 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung của Đề án đến các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Mục đích của Kế hoạch là ứng dụng Cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử, Thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số Quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo để phục vụ 05 nhóm tiện ích về giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Kế hoạch cũng nhằm duy trì, phát triển, mở rộng cơ sở hạ tầng thông tin, ứng dụng dịch vụ, thông tin dân cư trên nền tảng CSDLQG về dân cư để tạo lập tài sản, tài nguyên dữ liệu số tập trung, thống nhất trên không gian số bảo đảm kế thừa, đáp ứng được nhu cầu khai thác, kết nối, chia sẻ phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; xây dựng bộ dữ liệu gốc trên nền tảng dữ liệu dân cư số…Ý kiến bạn đọc