Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024

22/02/2024
Aa

Ngày 23/01/2024 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 375/KH-STNTM về việc Chuyển đổi số năm 2024, với mục tiêu:

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số của Trung ương, của tỉnh. Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hướng tới chuyển đổi số, chính quyền số. Bảo đảm hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) luôn gắn kết chặt chẽ với công tác cải cách hành chính, thúc đẩy và nâng cao chất lượng cải cách hành chính, quản lý điều hành giải quyết công việc.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến đề ra tại Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

3. Rà soát cơ sở hạ tầng CNTT, nâng cấp, đảm bảo trang thiết bị, máy tính cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ; nâng cao trình độ CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số.

4. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; khai thác hiệu quả các phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ tốt công tác quản lý và điều hành của Sở

Xem chi tiết tại file đính kèm./.

CTTĐTÝ kiến bạn đọc