Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch về việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2024

29/02/2024
Aa

Mục đích của kế hoạch nhằm Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVC) nhằm tối ưu hóa quy trình giải quyết, giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi trên các phương tiện truy cập khác nhau, tiết kiệm chi phí, thời gian; công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC; Nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở và của tỉnh; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; đồng thời, nghiên cứu rà soát, tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền các cơ chế, chính sách khi thực hiện TTHC theo hình thức trực tuyến; Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp sử dụng DVC trực tuyến phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, thông tin dễ hiểu, dễ tiếp cận và hiệu quả đối với từng đối tượng, tránh hình thức. Huy động tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành tích cực tham gia trong việc tuyên truyền, vận động, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng DVC trực tuyến.

Chỉ tiêu kế hoạch:

- 100% TTHC được công bố, công khai đầy đủ, kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tích hợp, đồng bộ với Cổng DVC của tỉnh, bảo đảm thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng.

- Tỷ lệ hồ sơ phát sinh được tiếp nhận trực tuyến các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên 95% và trên 85% đối với các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Riêng hồ sơ TTHC thuộc danh mục DVC trực tuyến toàn trình được tiếp nhận và thụ lý trực tuyến đạt 100%.

- Tỷ lệ số hóa đạt 95% tại Sở, 90% đối với các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên 90%

Nội dung thực hiện:

- Tiếp tục rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm, đồng thời ưu tiên xây dựng, tích hợp, cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông cung cấp ở mức độ toàn trình đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

- Tập trung số hóa, làm sạch dữ liệu, gắn việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC với việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC; đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa.

- Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC; tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.

- Xây dựng tin, bài, video clip hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để đăng tải, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở và các nền tảng công nghệ số trên mạng xã hội Facebook, Zalo...

- Tiếp tục tập huấn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

CTTĐTÝ kiến bạn đọc