Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất huyện Can Lộc ngày 26/10/2020

15:24 28/10/2020


Ý kiến bạn đọc