Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân huyện Lộc Hà ngày 21/01/2021

14:32 21/01/2021


Ý kiến bạn đọc