Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân huyện Nghi Xuân ngày 28/01/2021 (2 đợt)

08:32 29/01/2021


Ý kiến bạn đọc