Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của huyện Đức Thọ ngày 20/01/2021

15:58 21/01/2021


Ý kiến bạn đọc