Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

10:42 10/02/2023
Aa

Ngày 10/02/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

Theo đó: Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 04 (bốn) TTHC được ban hành mới; 03 (ba) TTHC được sửa đổi, bổ sung; 02 (hai) TTHC được thay thế; 09 (chín) TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường; 02 (hai) TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh.

* Thủ tục hành chính được ban hành mới:

1 . Cấp giấy phép môi trường

2. Cấp đổi giấy phép môi trường

3. Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

4. Cấp lại giấy phép môi trường

* Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung:

1. Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ

2. Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

3. Thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

* Thủ tục hành chính được thay thế

1. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/ báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại

2. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ -CP)

* Thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

- Lĩnh vực môi trường:

1. Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

2. Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

3. Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

4. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

5. Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

6. Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án

7. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

8. Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án)

9. Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

- Lĩnh vực Tài nguyên nước:

1. Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

2. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Danh mục và Quy trình nội bộ các TTHC có số thứ tự 01, 02 thuộc lĩnh vực Môi trường tại Quyết định số 2943/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh; bãi bỏ các thủ tục có số thứ tự 9, 10 thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước tại Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh và bãi bỏ Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnhÝ kiến bạn đọc