Công bố Đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

20/03/2024
Aa

Ngày 19/3/2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc Công bố Đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó: Công bố kèm theo Quyết định này Đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, gồm:

- Phần I: Đơn giá các công tác thuộc lĩnh vực vệ sinh môi trường.

- Phần II: Đơn giá các công tác phần duy trì hệ thống chiếu sáng.

Bộ đơn giá công bố kèm theo Quyết định này là cơ sở để các cơ quan nhà nước lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quản lý chi phí công tác dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Chi tiết có file quyết định kèm theo.Ý kiến bạn đọc