Công tác bảo vệ môi trường sau 05 năm thực hiện Nghị quyết sô 79/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

14:12 04/04/2022
Aa

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Nhằm huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường (BVMT), đảm bảo cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa, góp phần hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Đề án "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo". Đề án đã được BCH Đảng bộ tỉnh thông qua ngày 01/12/2017 và Ban thường vụ tỉnh uỷ đã ra Nghị quyết số 05 – NQ/TU ngày 07/12/2017 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Theo đó, để khuyến khích, hỗ trợ nhằm giải quyết một số vấn đề cấp bách  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 về chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 – 2020.

Ngay sau khi Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 về chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 – 2020 được thông qua, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách đến các đối tượng thông qua nhiều hình thức như (tổ chức cuộc họp với các hợp tác xã môi trường để đăng ký thực hiện chính sách; tổ chức các lớp tập huấn về phân loại rác cho các hộ dân…). Nhờ đó, phần lớn các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách đều nắm được nội dung chính sách và triển khai thực hiện tương đối hiệu quả. Đặc biệt là nhóm chính sách hỗ trợ dành cho các hợp tác xã môi trường được triển khai thực hiện tại 100% huyện, thành phố, thị xã.

Trong 03 năm triển khai thực hiện chính sách bảo vệ môi trường, UBND tỉnh đã hỗ trợ tổng cộng 26.123,884 triệu đồng, trong đó năm 2018 là 10.227,140 triệu đồng, năm 2019 là 8.031,600 triệu đồng, năm 2020 là 7.865,144 triệu đồng. Kết quả hỗ trợ cụ thể đối với từng chính sách như sau:

- Chính sách hỗ trợ HTX môi trường mua xe chuyên dùng vận chuyển rác thải sinh hoạt: đã hỗ trợ  13.003,500 triệu đồng cho 17 HTX môi trường tại 06 huyện (Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Sơn).

Hỗ trợ xe chuyên dùng cho HTX môi trường

- Chính sách hỗ trợ HTX môi trường, tổ đội vệ sinh môi trường mua xe thu gom rác, thùng đựng rác: đã hỗ trợ 3.103,664 triệu đồng cho 124 HTX môi trường và 06 tổ đội vệ sinh môi trường trên địa bàn 12 huyện, thành phố, thị xã (trừ huyện Can Lộc).

- Chính sách hỗ trợ mua chế phẩm sinh học xử lý mùi cho các HTX môi trường: đã hỗ trợ 6.088,920 triệu đồng cho các HTX môi trường tại 13 huyện, thành phố thị xã (trong đó năm 2018 đã hỗ trợ 2.300,000 triệu đồng cho 154 HTX; năm 2019 đã hỗ trợ 1.6050000 triệu đồng cho 108 HTX, năm 2020 đã hỗ trợ 2.183,920 triệu đồng cho 108 HTX).

- Chính sách hỗ trợ phân loại rác tại nguồn tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh: đã hỗ trợ  3.857,800 triệu đồng (trong đó 2.919,200 triệu đồng để mua thùng phân loại rác tại 03 địa phương; 938,600 triệu đồng cho công tác truyền thông phân loại rác).

Trong 04 nhóm chính sách đề ra trong Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND có 02 nhóm chính sách được triển khai hiệu quả là: Chính sách hỗ trợ các hợp tác xã môi trường và Chính sách hỗ trợ phân loại rác tại nguồn tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh.

Tập huấn hướng dẫn phân loại rác tại nguồn tại thành phố Hà Tĩnh

Trong đó, các chính sách hỗ trợ đối với HTX môi trường, tổ đội vệ sinh môi trường đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt ở các địa phương: bổ sung cho các địa phương thêm 17 xe chuyên dụng vận chuyển rác thải sinh hoạt, hàng nghìn xe thu gom và thùng đựng rác. Chính sách hỗ trợ chế phẩm sinh học cũng góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong vận chuyển và xử lý rác thải tại các điểm tập kết, điểm trung chuyển và bãi chôn lấp rác và hỗ trợ cho các địa phương thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình.

Chính sách hỗ trợ phân loại rác tại nguồn tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh mặc dù mới chỉ thực hiện thí điểm tại một số phường, xã nhưng công tác truyền thông, tuyên truyền về bảo vệ môi trường nói chung và phân loại rác và giảm thiểu rác thải nhựa nói riêng đã được triển khai mạnh mẽ tại 3 địa phương này với nhiều hình thức phong phú: tuyên truyền, tập huấn cho tất cả lực lượng cán bộ cốt cán và người của các tổ dân phố; phát tờ rơi hướng dẫn phân loại rác đến từng hộ dân tại các phường triển khai thí điểm; treo pano, áp phích hướng dẫn phân loại rác tại tất cả trụ sở UBND phường, xã, nhà văn hoá trong khu dân cư, treo pano về phân loại và giảm rác thải nhựa tại các chợ dân sinh; tổ chức các hoạt động truyền thông môi trường tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và thị xã Hồng Lĩnh… Việc triển khai thực hiện chính sách này mặc dù chưa đạt được mục tiêu đề ra do nhiều nguyên nhân khách quan nhưng đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường nói chung và công tác phân loại rác nói riêng.

Có thể nói rằng, việc triển khai thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2018 – 2020 theo Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 190/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019) có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt góp phần quan trọng trong khuyến khích, thúc đẩy công tác xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường nói chung, bước đầu hình thành các mô hình phân loại rác tại nguồn tại các địa phương. Mặc dù vậy, công tác bảo vệ môi trường hiện nay và những năm tiếp theo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cần tiếp tục phải có những cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khuyến khích, thúc đẩy sự tham gia của cả cộng đồng và thu hút các nguồn lực để giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách trong giai đoạn sắp tới.

Nguyễn Thị Giang - Phòng Môi trườngÝ kiến bạn đọc