Hà Tĩnh thiết lập đường dây nóng về ô nhiễm môi trường cấp tỉnh và cấp huyện

16:18 15/04/2022
Aa

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường, theo đó để thực hiện hiệu quả, thông suốt quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan liên quan thực hiện các trách nhiệm của địa phương, trong đó có việc thiết lập, cập nhật số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng cấp tỉnh; gửi thông tin về Bộ Tài nguyên và Môi trường và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo thực hiện theo đúng quy định; phân công đơn vị, bố trí cán bộ chịu trách nhiệm tổ chức vận hành hệ thống đường dây nóng cấp tỉnh; phân công Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phụ trách đường dây nóng cấp tỉnh; phối hợp với Ban Quản lý KKT tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung của Quy chế; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường cho các hoạt động của đường dây nóng cấp tỉnh theo thẩm quyền.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã thiết lập đường dây nóng như sau:

STT

Đơn vị

Số điện thoại

Email

Ghi chú

I. Đường dây nóng cấp tỉnh

1

Sở TNMT

0816.828.838

duongdaynong.stnmt@hatinh.gov.vn

II. Đường dây nóng cấp huyện

1

Hương Sơn

084.8989.113

phongtnmt.hsht@gmail.com

2

Đức Thọ

0918122080

tainguyenmoitruong.dt.ht@gmail.com

3

Hương Khê

0987085084

tainguyenmoitruong.hk@hatinh.gov.vn

4

Huyện Kỳ Anh

0239.3965.678

phongtnmt.ka@hatinh.gov.vn.

5

Can Lộc

0919114087

ubndhuyen.cl@gmail.com.

6

TX. Hồng Lĩnh

0239.3835.627

tnmt.hl@hatinh.gov.vn

7

Cẩm Xuyên

02393757668

phongtnmtcx@gmail.com

8

Lộc Hà

02393.508.988

tnmt.lh@hatinh.gov.vn

9

Thạch Hà

0911805208

tainguyen.th@hatinh.gov.vn

10

Vũ Quang

0914411464

dgnmtvuquang@gmail.com

11

TP. Hà Tĩnh

02393856633

ubthanhpho@hatinh.gov.vn

12

TX. Kỳ Anh

3605676

tnmt.txka@gmail.com

13

Nghi Xuân

0705416576

ubndhnx@gmail.com

Việc thiết lập đường dây nóng và thực hiện các nội dung của Quy chế tiếp tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường góp phần nâng cao công tác bảo vệ môi trường đồng thời tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân.

Đặng Xuân Hưng-Chuyên viên Phòng Môi trườngÝ kiến bạn đọc