Tăng cường công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian tới

22/07/2021
Aa

Ngày 21/7/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Văn bản số 4619/UBND-NL2 V/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian qua việc quy hoạch sử dụng đất, chấp thuận chủ trương đầu tư cùng với việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Kế hoạch Bảo vệ môi trường (BVMT) … đối với các dự án đầu tư đã được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và theo trình tự nhất định, góp phần đưa công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đi dần vào nền nếp. Tuy nhiên, thực tế hiện nay đang còn những tồn tại, hạn chế, đó là: nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường của các tổ chức, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa cao, đang chú trọng lợi ích kinh tế trước mắt, xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường; các địa phương, đặc biệt là cấp xã, phường, thị trấn chưa quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý quy hoạch, đất đai, bảo vệ môi trường; sự phối hợp giữa các ngành, địa phương trong công tác quản lý, theo dõi, giám sát chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; việc xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và các pháp luật có liên quan chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe…;

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2014, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan và để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp đơn vị, địa phương liên quan rà soát, thống kê danh sách các dự án đã được thẩm định Báo cáo ĐTM nhưng đến nay chưa hoàn thiện hồ sơ môi trường trình cấp thẩm quyền phê duyệt; các dự án không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc lập báo cáo công tác BVMT và quan trắc giám sát chất lượng môi trường định kỳ theo quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; các dự án đã được phê duyệt Báo cáo ĐTM thuộc đối tượng lập Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và xác nhận hoàn thành công trình BVMT trước khi đi đưa dự án đi vào vận hành chính thức nhưng đến nay chưa thực hiện theo quy định ...

Có biện pháp đôn đốc, chấn chỉnh các Chủ dự án thực hiện nghiêm các quy định pháp luật; chủ trì phối hợp với các sở, ngành, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã, chính quyền địa phương cấp xã và đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành pháp luật về BVMT, đất đai, tài nguyên nước và các pháp luật có liên quan đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Kiên quyết xử lý những đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm; đặc biệt là dự án đã đầu tư xây dựng nhưng chưa có thủ tục về đất đai, môi trường, dự án đã đi vào vận hành nhưng chưa được cơ quan nhà nước kiểm tra cho phép vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và xác nhận hoàn thành công trình BVMT theo quy định. Trường hợp cần thiết tham mưu cấp có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của dự án. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/12/2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, cho ý kiến về nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường đối với hồ sơ đề xuất dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định 54/2021/NĐ-CP.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động theo dõi soát xét hồ sơ, giám sát việc thực hiện các dự án; ngay từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phải thực hiện nội dung đánh giá tác động môi trường sơ bộ theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường và sở ngành, địa phương liên quan kiểm tra, thanh tra, xử lý các dự án không chấp hành pháp luật về đầu tư, pháp luật về bảo vệ môi trường, đất đai....

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bổ sung điều kiện chưa chấp thuận thay đổi chủ trương đầu tư dự án và chuyển đổi, chuyển nhượng dự án đối với chủ đầu tư vi phạm, hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường hoặc chưa chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vào Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đảm bảo phù hợp quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư 2020.

3. Giao Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh hướng dẫn Nhà đầu tư thuộc đối tượng khi lập và nộp hồ sơ bổ sung hoàn thiện đầy đủ các nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ.

4. Các Sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Công an tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc thẩm định hồ sơ thủ tục về môi trường của các dự án đầu tư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện các vi phạm pháp luật liên quan công tác quản lý đất đai, quy hoạch, bảo vệ môi trường trên địa bàn để kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, chỉ đạo cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về bảo vệ môi trường và các pháp luật có liên quan đến cộng đồng người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật; kịp thời động viên cổ vũ những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và đăng tải công bố trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các phương tiện truyền thông những trường hợp vi phạm, cố tình vi phạm pháp luật, gây ô nhiễm môi trường đã được xử lý.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng chuyên môn, đơn vị chức năng chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường tại địa phương theo đúng thẩm quyền.

Trước hết, khẩn trương rà soát phát hiện các dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn chưa có thủ tục về môi trường, đất đai nhưng đã triển khai đầu tư xây dựng; lập văn bản đình chỉ, xử lý vi phạm đối với chủ dự án/cơ sở và tổ chức, cá nhân, chính quyền địa phương theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; đồng thời rà soát, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và các pháp luật có liên quan đối với các dự án, cơ sở sản suất kinh doanh có Hồ sơ (Kế hoạch/Đề án) BVMT do UBND cấp huyện đã xác nhận/phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành chức năng thực hiện các nội dung ở mục 1, mục 2, mục 3 nêu trên để kịp thời xử lý, chấn chỉnh các sai phạm trên địa bàn. Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện trước ngày 30/10/2021.

7. Yêu cầu chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tự rà soát về hồ sơ thủ tục về môi trường, các công trình biện pháp bảo vệ môi trường của dự án với việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường và pháp luật có liên quan; trường hợp chưa có hồ sơ thủ tục môi trường hoặc có hồ sơ thủ tục môi trường nhưng chưa xây dựng công trình bảo vệ môi trường theo quy định thì khẩn trương lập hồ sơ thủ tục môi trường, xây dựng công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các nội dung liên quan (căn cứ từng trường hợp cụ thể để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục môi trường, trình cấp thẩm quyền thẩm định phê duyệt; xây dựng công trình bảo vệ môi trường; lập và gửi Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án để kiểm tra/xác nhận; báo cáo công tác bảo vệ môi trường, thực hiện quan trắc giám sát chất lượng môi trường định kỳ) theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan; phối hợp/hợp tác với các sở, ngành, địa phương, cơ quan chức năng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm (nếu có) theo quy định; tổ chức tập huấn, phổ biến hướng dẫn các nội quy, quy trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án cho cán bộ, công nhân, người lao động và các đối tượng có liên quan thực hiện./.

Phòng Môi trườngÝ kiến bạn đọc