Tích cực chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới

10:24 27/12/2017
Aa

Với khoảng 82% dân số Hà Tĩnh tập trung sinh sống, nông thôn Hà Tĩnh đang trên con đường đổi mới và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là “cuộc cách mạng” đã và đang được thực hiện khắp mọi vùng quê Hà Tĩnh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đang dần trở thành nỗi khát khao của mỗi người dân Hà Tĩnh. Với sự vào cuộc quyết liệt của nhiều cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của người dân, Chương trình NTM tại Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan, trở thành điểm sáng của cả nước.

Sau 6 năm thực hiện Chương trình NTM, Hà Tĩnh đã đạt được kết quả toàn diện, rõ nét, chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, dự kiến đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 124 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 54% tổng số xã của tỉnh). Riêng năm 2017, Hà Tĩnh tiếp tục tập trung trí tuệ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, ưu tiên nguồn lực, phát huy hiệu quả sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Vì thế năm 2017, Hà Tĩnh sẽ có thêm 42 xã đạt chuẩn NTM (số xã cao nhất từ trước đến nay), góp phần đưa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh nhà đạt được nhiều kết quả toàn diện hơn, rõ nét hơn.

Để xã được công nhận là xã NTM phải đạt 20 tiêu chí, trong đó theo đánh giá của các chuyên gia và từ thực tiễn triển khai trong thời gian qua cho thấy tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm vẫn là tiêu chí khó thực hiện nhất. Để đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm phải hoàn thành 8 nội dung, đó là: Có tối thiểu 98% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và tối thiểu có 60% số hộ sử dụng nước sạch đạt chuẩn quốc gia (QCVN:02/2009/BYT); Có 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; Đạt xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; Quản lý, thực hiện mai táng theo quy định, phong tục tập quán và theo hương ước của địa phương tại các nghĩa trang được quy hoạch; nghĩa trang được xây dựng và quản lý theo quy hoạch; Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định; Có trên 90% hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; Có trên 90% hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; Có 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

(Ảnh đoạn đường hoa tại  xã cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên)

Để xã được công nhận là xã NTM phải đạt 20 tiêu chí, trong đó theo đánh giá của các chuyên gia và từ thực tiễn triển khai trong thời gian qua cho thấy tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm vẫn là tiêu chí khó thực hiện nhất. Để đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm phải hoàn thành 8 nội dung, đó là: Có tối thiểu 98% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và tối thiểu có 60% số hộ sử dụng nước sạch đạt chuẩn quốc gia (QCVN:02/2009/BYT); Có 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; Đạt xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; Quản lý, thực hiện mai táng theo quy định, phong tục tập quán và theo hương ước của địa phương tại các nghĩa trang được quy hoạch; nghĩa trang được xây dựng và quản lý theo quy hoạch; Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định; Có trên 90% hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; Có trên 90% hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; Có 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đến cuối năm 2016, cả tỉnh có 82 xã đạt tiêu chí về môi trường (chiếm 35,6% trong tổng số xã trên tỉnh). Năm 2017, việc thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh có nhiều nội dung bổ sung, yêu cầu cao hơn so với Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh. Do đó, khi bước vào triển khai thực hiện tiêu chí, các địa phương đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Chi cục Bảo vệ môi trường đã chủ động tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện như: Văn bản số 624/STNMT-CCMT ngày 24/3/2017; Văn bản số 726/STNMT-CCMT ngày 21/3/2017 về việc hướng dẫn một số nội dung tiêu chí số 4.4 Môi trường trong Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; Văn bản số 2505/STNMT-CCMT ngày 22/8/2017 về việc hướng dẫn thực hiện và đánh giá thẩm định các nội dung tiêu chí số 17 Môi trường và An toàn thực phẩm; Các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM, trong đó tập trung vào công tác chỉ đạo các địa phương thành lập các HTX môi trường, thu gom quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo đúng quy định như Văn bản số 846/STNMT-CCMT ngày 31/3/2017 về việc đôn đốc, chỉ đạo thực hiện tiêu chí 17 Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng NTM tại các xã đã đạt chuẩn 2013-2015 và xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017. Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác quản lý chuyên môn, góp phần thực hiện phong trào thi đua cả tỉnh xây dựng NTM, đô thị văn minh theo Chỉ thị số 17-CT/TU và Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh, Chi cục BVMT đã tham mưu cho Sở TNMT trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/3/2017 về tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn toàn tỉnh; Ngoài việc ban hành các văn bản hướng dẫn, năm 2017, Sở đã thành lập 02 đợt kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm tại 97 xã, trong đó: Rà soát, đánh giá các xã đạt chuẩn NTM năm 2017 tại 46 xã; kiểm tra đánh giá việc duy trì và kết quả thực hiện tiêu chí Môi trường các xã đạt chuẩn giai đoạn 2013- 2015 tại 51 xã. Kết quả đến nay trên toàn tỉnh có 124 xã đạt chuẩn tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Riêng năm 2017 tăng thêm 42 xã đạt chuẩn tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm (số xã đạt cao nhất từ khi thực hiện Chương trình NTM đến nay). Để đạt được kết quả trên, đó là nhờ sự kết hợp trong công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường với những giải pháp tích cực tại nhiều địa phương như ra chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, giao cho các đoàn thể phụ trách, hỗ trợ một phần kinh phí cho người dân; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân việc phân loại rác tại hộ gia đình, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, thực hiện tốt phong trào “3 sạch”, xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; phát động phong trào chỉnh trang khu dân cư, cải tạo vườn hộ sạch đẹp và có hiệu quả kinh tế; đã thực sự làm chuyển biến từ nhận thức sang hành động từng cán bộ, đảng viên... bởi thế tạo cảnh quan môi trường nông thôn Hà Tĩnh ngày càng được khởi sắc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và trở thành những miền quê đáng sống./.

Một số hình ảnh về các đoạn đường và vườn hộ xanh sạch đẹp

Đoạn đường xanh sạch đẹp thôn An phúc Lộc, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân

Đoạn đường xanh sạch đẹp tại xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ

Vườn hộ sạch đẹp tại xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân

Vườn hộ sạch đẹp tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân

Trần Thị Thành - Chuyên viên Phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục BVMTÝ kiến bạn đọc