Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

30/01/2024
Aa

Ngày 29/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 306/QĐ-UBND Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

1. Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo vệ môi trường. Việc thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (đăng tải nội dung tham vấn, ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và chuyên gia, thông báo kết quả thẩm định...).

2. Tổ chức thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐCP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản quy định tại Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và chuyên gia, thông báo kết quả thẩm định...).

3. Tiếp nhận, kiểm tra, tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường các dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền thẩm định của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép môi trường theo quy định (Công khai trên cổng thông tin điện tử; ký quyết định thành lập, thông báo hoàn thiện hồ sơ, cử cán bộ, công chức kiểm tra thực tế...).

Thời gian ủy quyền : Kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định ủy quyền cho đến ngày ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND hoặc đến thời điểm Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP có sự điều chỉnh các nội dung nêu trên hoặc theo sự chỉ đạo khác của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin cho quý tổ chức, cá nhân, đơn vị biết và lưu ý trong quá trình thực hiện các công việc có liên quan./.Ý kiến bạn đọc