Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung

15:33 22/09/2017
Aa

Theo đó, mục tiêu đầu tư dự án nhằm xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát và cảnh báo ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đảm bảo hiện đại, đồng bộ nhằm cung cấp thông tin, số liệu, tư liệu về hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường biển miền Trung (không khí xung quanh, nước biển và trầm tích); cảnh báo kịp thời khi chất lượng môi trường biển miền Trung có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Cụ thể, dự án sẽ đầu tư tăng cường năng lực thiết bị quan trắc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; đầu tư phương tiện chuyên dụng phục vụ quan trắc môi trường cho các Trung tâm quan trắc môi trường tại 04 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Trung tâm Quan trắc môi trường (thuộc Tống cục Môi trường); Thiết kế và thực hiện Chương trình quan trắc giám sát chất lượng môi trường biển tại 04 tỉnh trong vòng 02 năm; Xây dựng hệ thống các trạm quan trắc môi trường biển 04 tỉnh gồm: trạm quan trắc nước biển tự động, liên tục và trạm quan trắc không khí tự động, liên tục. Đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát môi trường biển 04 tỉnh thông qua hệ thống quan trắc bằng công nghệ viễn thám.

Dự án được thực hiện từ năm 2017 - 2019 với 5 hợp phần.

Cụ thể, hợp phần 1 tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi tường biển tại tỉnh Hà Tĩnh, trong đó, đầu tư tăng cường năng lực thiết bị quan trắc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; đầu tư phương tiện chuyên dụng phục vụ quan trắc môi trường cho Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Hà Tĩnh.

Xây dựng trạm quan trắc cảnh báo môi trường Khu Kinh tế Vũng Áng và vùng phụ cận (liền kề khuôn viên Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý cấp đất) gồm: Lắp đặt 1 trạm quan trắc môi trường tự động quan trắc môi trường nước biển và 1 trạm quan trắc môi trường không khí xung quanh.

Hợp phần 2, 3, 4 tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, trong đó, đầu tư tăng cường năng lực thiết bị quan trắc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; đầu tư phương tiện chuyên dụng phục vụ quan trắc môi trường cho Trung tâm quan trắc môi trường 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Hợp phần 5 giám sát, cảnh báo môi trường tại ven biển 4 tỉnh miền Trung thông qua hệ thống trạm quan trắc tự động, công nghệ viễn thám và kết hợp chương trình quan trắc định kỳ. Theo đó, dự kiến sẽ xây dựng hệ thống các trạm quan trắc môi trường biển gồm: Trạm quan trắc nước biển tự động, liên tục và trạm quan trắc không khí tự động liên tục trên địa bàn 4 tỉnh.

Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các địa phương tham gia dự án tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn thành và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, thực hiện trình tự, thủ tục quyết định đầu tư dự án theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án và các hợp phần thực hiện tại 04 tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm phê duyệt quyết định đầu tư các hợp phần của dự án; triển khai thực hiện các hợp phần theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan, bảo đảm mục tiêu đâu tư, chất lượng, hiệu quả và tiến độ của dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Cơ chế sử dụng và phân cấp quản lý nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển của Công ty trách nhiệm hũu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh để làm cơ sở tổ chức thực hiện các hợp phần của dự án.

Nguồn: monre.gov.vnÝ kiến bạn đọc