Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2019

08:25 21/03/2019
Aa

Thực hiện Công văn số 859/BTNMT-TTTNMT ngày 28/02/2019 của Bộ tài nguyên và Môi trường và Văn bản số 1160/UBND-NL 2 ngày 05/3/2019 về việc tổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019, Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ để Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau” . Ngày Khí tượng thế giới (23/3) với chủ để “Mặt trời, trái đất và thời tiết” . Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh và gắn với một số hoạt động có liên quan như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động và nâng cao nhận thức của cả xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác và sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả; nâng cao vai trò, tầm quan trọng của thời tiết và khí hậu với an sinh xã hội, sức khỏe của cộng đồng, an ninh lương thực và truyền tải thông điệp về sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về thời  tiết, biến đổi khí hậu và qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thủy văn trong các hoạt động kinh tế - xã hội, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới phải thiết thực, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của mỗi đơn vị, ngành, địa phương.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2019 như: mít tinh, hội thảo khoa học, tọa đàm, triển lãm, diễu hành với chủ đề có liên quan đến Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2019. Vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước; không xả nước thải khi chưa xử lý vào nguồn nước; phát động phong trào không lấn chiếm sông, hồ; tích cực trồng rừng, chăm sóc và bảo về rừng; chuẩn bị ứng phó có hiệu quả thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu.

2. Treo băng rôn trước trụ sở các cơ quan, trường học, tại các trục đường chính, nơi công cộng; chiếu phim tài liệu, phóng sự, viết tin bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các chủ đề có liên quan đến Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức các hoạt động nêu trên.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường giao Chi cục Biển, hải đảo và Tài nguyên nước: làm đơn vị đầu mối triển khai, theo dõi thực hiện Kế hoạch này; Phối hợp đoàn phường Thạch Linh khơi thông dòng chảy sông Cầu Đông đoạn qua khối phố Tân Tiến, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh; cung cấp tài liệu tuyên truyền, băng rôn, khẩu hiệu cho phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (thông tin chi tiết tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://sotnmt.hatinh.gov.vn ).

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch và tổng hợp kết quả gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/3/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong quá trình tổ chức triển khai Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Chi cục Biển, hải đảo và Tài nguyên nước; điện thoại: 02393 891 820) để phối hợp xử lý./.

Bộ Nhận DiệnÝ kiến bạn đọc