Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

07/03/2017
Aa
Cùng với sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Kinh tế ngân sách nhiệm kỳ 2016-2021 được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kiện toàn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Theo đó, Ban gồm có 9 thành viên, trong đó Trưởng ban, Phó Trưởng ban là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách và 07 Ủy viên còn lại là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động kiêm nhiệm (01 Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp, 1 Bí thư Thành ủy thành phố Hà Tĩnh, 1 Phó Chủ tịch Hội nông dân, 2 Chủ tịch UBND huyện, thị xã, 2 Giám đốc Sở ngành).

Ban Kinh tế ngân sách là cơ quan của Hội đồng nhân dân, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng nhân dân, giám sát, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường trên địa bàn. Hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chức năng nhiệm vụ và những đề xuất, quyết định của Ban.


Ban Kinh tế ngân sách làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngay sau khi được kiện toàn, Ban đã khẩn trương họp và thông báo phân công các thành viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể theo trình độ chuyên môn và vị trí công tác. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban đã chủ động xây dựng và thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016 và định hướng chương trình hoạt động toàn khóa 2016-2021, trên tất cả các lĩnh vực mà Ban phụ trách với mục tiêu đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả. Bước vào năm đầu của nhiệm kỳ mới có nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn, phần lớn thành viên của Ban đều kiêm nhiệm nên thời gian tham gia các hoạt động của Ban đôi lúc còn hạn chế. Tuy nhiên, nhờ có sự thảo luận thống nhất trước khi ban hành kế hoạch hoạt động từng tháng và sắp xếp thời gian hợp lý nên 6 tháng cuối năm 2016, Ban cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ do HĐND, Thường trực HĐND tỉnh phân công. Cụ thể như sau:

Về công tác thẩm tra tại 03 kỳ họp đầu nhiệm kỳ, Ban đã tổ chức 13 cuộc họp thẩm tra tại các kỳ họp định kỳ của HĐND tỉnh và thẩm tra trên 25 dự thảo Nghị quyết, các loại báo cáo, đề án, quy hoạch, tờ trình do UBND tỉnh trình, chiếm gần 2/3 tổng các dự thảo Nghị quyết, các báo cáo, đề án, quy hoạch trình tại kỳ họp. Nhìn chung, công tác thẩm tra của Ban được tiến hành nghiêm túc, thực hiện theo đúng trình tự Luật định, nội dung thẩm tra tập trung vào kế hoạch phát triển kinh tế, dự toán, phân bổ, quyết toán ngân sách hàng năm, các quy hoạch, đề án, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Trong quá trình thẩm tra thành viên Ban đã tập trung nghiên cứu và có nhiều ý kiến đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao cho những vấn đề quan trọng, được nhiều cử tri quan tâm nhằm góp phần đề xuất những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, Ban còn thẩm tra trên 50 tờ trình thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách do Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữa 02 kỳ họp với các nội dung như: Chấp thuận và Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thống nhất một số nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách để Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện...

Các báo cáo thẩm tra của Ban đã thể hiện rõ chính kiến và có tính phản biện cao, kiến nghị những vấn đề cần bổ sung, làm rõ được sự đồng tình của đại biểu HĐND. Mặt khác, Ban đã mời đại diện lãnh đạo các cơ quan trình cùng tham dự để giải trình vấn đề chưa rõ, từ đó chất lượng các báo cáo thẩm tra từng bước được nâng lên, giúp các đại biểu nắm bắt vấn đề kịp thời, đầy đủ để thảo luận, cân nhắc trước khi biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Về công tác giám sát thường xuyên, hoạt động giám sát có nhiều cải tiến, chất lượng hơn: Kết hợp khảo sát, giám sát; mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các chuyên gia của các ngành để nghe thêm ý kiến phản biện và có thông tin chính xác. Đã tổ chức trên 15 cuộc khảo sát, 5 cuộc giám sát tại các Sở, ban, ngành, địa phương và cùng với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát 01 chuyên đề công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh, qua đó đưa ra nhiều kiến nghị đối với UBND tỉnh và các Sở ban ngành liên quan. Có thể thấy, trong thời gian qua Ban đã tích cực chủ động tổ chức thực hiện tốt hoạt động giám sát đúng kế hoạch đề ra. Qua giám sát đã chỉ ra được những tồn tại thiếu sót, nêu được những kiến nghị cụ thể đối với các đơn vị được giám sát để khắc phục sửa chữa; hầu hết các kiến nghị của Ban được các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện.

Một số mặt công tác khác, Ban tham gia đầy đủ các Đoàn khảo sát, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn và có những kiến nghị đóng góp thiết thực vào kết quả giám sát. Thường xuyên tham dự các cuộc họp do Thường trực HĐND tổ chức; phối hợp các Ban trong thẩm tra một số nội dung, thống nhất lịch thời gian, địa điểm trong các công tác thẩm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả thẩm tra, giám sát. Tham dự các cuộc hội nghị do các Ủy ban của Quốc hội tổ chức; trao đổi kinh nghiệm hoạt động, tập huấn kỹ năng thẩm tra, giám sát lĩnh vực kinh tế - ngân sách nhằm nâng cao kết quả hoạt động. Ban cũng đã tham dự các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh và các kỳ họp HĐND cấp huyện, qua đó đã góp ý điều chỉnh một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Nhìn chung, trong 06 tháng của năm đầu nhiệm kỳ tuy thời gian hoạt động chưa dài nhưng với trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, tinh thần trách nhiệm cao và sự phân công thành viên Ban theo dõi từng lĩnh vực đúng theo sở trường, chuyên môn phụ trách; lãnh đạo Ban đã đề cao tính gương mẫu, chủ động, trách nhiệm kịp thời động viên, tạo điều kiện để các thành viên Ban thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu dân cử; với chương trình, kế hoạch hoạt động có trọng tâm qua đó đã phát huy tối đa trí tuệ tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. Văn phòng HĐND tỉnh, nhất là bộ phận chuyên môn trực tiếp tham mưu, giúp việc đã tham mưu và phục vụ kịp thời, có hiệu quả, góp phần vào kết quả công tác của Ban trong thời gian vừa qua.

Tin tưởng rằng, trong thời gian tới, thông qua kết quả hoạt động của mình, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh


Ý kiến bạn đọc