Đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018 (lần 1)

18/05/2018
Aa

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường (Cơ quan Thường trực của HĐĐG quyền khai thác khoáng sản tỉnh) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất sét khu vực Bãi Nậy, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà và mỏ đất đồi Cơn Mít, thôn Lâm Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà làm nguyên liệu cho nhà máy gạch tuynel tại Quyết định số 24, 25/QĐ-HĐĐG ngày 23/3/2018.

Sau khi xây dựng hồ sơ mời tham gia đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đăng Thông báo đấu giá quyền KTKS 02 mỏ đất nêu trên trên Báo Hà Tĩnh, web Sở Tài nguyên và Môi trường và niêm yết công khai tại Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường và trụ sở UBND các xã Hồng Lộc và Bắc Sơn.

Ngày 15/5/2018, Hội đầu đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh đã tổ chức phiên đấu giá mỏ khoáng sản nêu trên. Kết quả, Công ty Cổ phần Trung Đô đã trúng đấu giá mỏ đất đồi Cơn Mít, thôn Lâm Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà với giá trúng là 6% mức thu tiền cấp quyền KTKS và Công ty TNHH Anh Đức trúng đấu giá mỏ đất sét khu vực Bãi Nậy, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà với giá trúng là 6% mức thu tiền cấp quyền KTKS.

Phiên đấu giá đã diễn ra một cách công khai, minh bạch, liên tục, bình đẳng giữa các bên tham gia đấu giá với sự chứng kiến và có sự giám sát của các thành viên Hội đồng.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đấu giá các mỏ khác theo đúng quy định.Ý kiến bạn đọc