Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra rà soát, xử lý các điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và phía Nam huyện Kỳ Anh

14:36 08/03/2018
Aa

Ngày 01/02/2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 427/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra rà soát, xử lý các điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và phía Nam huyện Kỳ Anh; theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Đoàn liên ngành đã tổ chức họp Đoàn, công bố Quyết định và ban hành Kế hoạch số 548/KH-ĐKT ngày 06/3/2018, trong đó đã nêu rõ mục tiêu sẽ phân loại, xây dựng lộ trình chấm dứt hoặc tiếp tục hoạt động các điểm mỏ theo 03 đối tượng: Các điểm mỏ phải chấm dứt hoạt động ngay và thực hiện đóng cửa mỏ; Các điểm mỏ phải chấm dứt hoạt động khai thác trước ngày 31/12/2018 và các điểm mỏ được phép khai thác theo thời hạn ghi trong giấy phép khai thác được cấp.

Trên cơ sở Kế hoạch đã được duyệt, ngày 07/3/2018, Đoàn liên ngành đã tiến hành làm việc với UBND huyện Kỳ Anh, UBND thị xã Kỳ Anh và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh để thu thập các Quy hoạch liên quan như: Quy hoạch phát triển khu kinh tế Vũng Áng, quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Quy hoạch đường điện cao thế, quy hoạch đường tàu, đường cao tốc Bắc – Nam … để làm định hướng cho công tác kiểm tra, rà soát.

Ngày 12/3/2018, Đoàn tổ chức họp với Lãnh đạo các đơn vị nằm trong diện rà soát để thông báo nội dung, mục tiêu, kế hoạch kiểm tra, rà soát (đã có Giấy mời số 109/GM-ĐKT ngày 05/3/2018 gửi các đơn vị).

Từ ngày 13/3/2018 đến ngày 11/4/2018, Đoàn triển khai iệc đo đạc, lập bản đồ, xác định khoảng cách từ ranh giới các mỏ đến các công trình, dự án và thực hiện việc rà soát, kiểm tra thực tế tại các mỏ nhằm đánh giá mức độ đầu tư, mức độ ảnh hưởng cảnh quan, môi trường, mức độ đảm bảo khoảng cách an toàn trong nổ mìn đến các công trình, dự án.

Dự kiến trước ngày 11/5/2018 Đoàn sẽ kết thúc việc kiểm tra, hoàn chỉnh báo cáo, tổ chức họp lấy ý kiến của các ngành địa phương, thông qua dự thảo về phương án xử lý cho các đơn vị và trình UBND tỉnh xem xét để phê duyệt phương án xử lý các điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và phía Nam huyện Kỳ Anh.

Trần Thị Thanh - CV Phòng Khoáng sảnÝ kiến bạn đọc