Triển khai Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

19/12/2023
Aa

Ngày 16/10/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.

Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.

Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn của trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2023 và thay thế Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.

Ngày 16/12/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số    5357/STNMT-TNN&BĐ về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó thông báo phương thức thu nhận thông tin, dữ liệu quan trắc tại Sở Tài nguyên và Môi trường, bao gồm:

- Giao nộp số liệu trực tiếp tại Phòng Tài nguyên nước, Biển và Hải đảo, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh (Địa chỉ: Số 12A đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

- Giao nộp số liệu qua mạng Internet theo hộp thư điện tử: phongtnnbd.hatinh@gmail.com .

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị (bao gồm: Các chủ công trình và đơn vị quản lý, vận hành theo Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh; Đài Khí tượng thủy văn tỉnh) nghiên cứu các quy định tại Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT và nghiêm túc thực hiện việc quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn về Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo đúng theo quy định./.

Nguyễn Thị Mai - phòng TNNÝ kiến bạn đọc