Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư vùng nhà Giàng, thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà.

04/03/2024
Aa

Thực hiện Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và điểm a Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải đăng tải nội dung tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư vùng nhà Giàng, thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà.

1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư vùng nhà Giàng, thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà.

2. Chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu.

3. Địa điểm thực hiện dự án : thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Quy mô dự án:

- Nhóm dự án: Nhóm C

- Quy mô: Với diện tích 8.122,0 m 2 .

5. Thời gian lấy ý kiến: Kể từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 18/3/2024

Nội dung đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân khi tham gia ý kiến, xin vui lòng gửi nội dung theo mẫu dưới bài viết hoặc gửi về địa chỉ Gmail: bbt.stnmtht@gmail.com

(Kèm theo Chi tiết Dự thảo báo cáo ĐTM của Dự án)Ý kiến bạn đọc