Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của ông Lê Quang Hoà, bà Nguyễn Thị Trình, ông Lê Phước Vân ở thôn Long Sơn, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ

14:32 22/07/2021

- Ông Lê quang Hoà có đơn gửi đến chủ tịch UBND tỉnh về việc không đồng ý với Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND huyện Đức Thọ về giải khiếu nại của ông Lê Quang Hòa, ông yêu cầu xác định rõ loại đất, diện tích bị thu hồi để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ban hành Quyết định thu hồi đất riêng cho hộ Lê Quang Hòa là không có cơ sở.

- Bà Nguyễn Thị Trình và ông Lê Phước Vân có đơn gửi đến chủ tịch UBND tỉnh về việc không đồng ý với Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND huyện Đức Thọ về giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Trình, ông Lê Phước Vân. Cụ thể:

+ Yêu cầu hỗ trợ tự lo chỗ ở (phải di chuyển chỗ ở) mỗi hộ (hộ bà Trình và hộ ông Vân) 100 triệu đồng theo Điều 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Điều 22 Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

+ Yêu cầu xác định lại diện tích đất ở của các hộ bà Trình, ông Vân theo điểm b khoản 5 Điều 24 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và các văn bản của UBND tỉnh.

Nhận được đơn khiếu nại tiếp của ông Hoà, ông Vân và bà Trình, Chủ tịch UBND tỉnh đã thụ lý và thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh tại Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 27/5/2020. Sau khi xem xét Báo cáo số 01/BC-ĐKT ngày 24/11/2020 của Đoàn kiểm tra, xác minh và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại các Văn bản số 4440/STNMT-TTr ngày 17/12/2020 và Văn bản số 1985/STNMT-TTr ngày 02/6/2021. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 2635/QĐ-UBND và 2636/ QĐ-UBND ngày 08/02/2018 về việc giải quyết khiếu nại lần hai của các ông bà: Nguyễn Thị Trình, Lê Phước Vân và Lê Quang Hoà ở thôn Long Sơn, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ với nội dung không công nhận nội dung khiếu nại của các ông bà nêu trên.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Thanh Tra SởÝ kiến bạn đọc