Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật Bảo vệ Môi trường tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

16:25 09/01/2018
Aa

Chiều ngày 09/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành công bố Quyết định số 05/QĐ-STNMT ngày 04/01/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật Bảo vệ môi trường tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Công bố Quyết định thanh tra

Tham dự buổi công bố Quyết định có ông Phan Lam Sơn - Phó Giám đốc Sở, ông Lê Nam Sơn - Chánh Thanh tra Sở và các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 05/QĐ-STNMT. Về phía huyện Can Lộc có ông Nguyễn Duy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và các đồng chí cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Can Lộc.

Theo Quyết định số 05/QĐ-STNMT ngày 04/1/2018, thời kỳ thanh tra: Từ năm 2015 đến 31/12/2017, khi cần thiết có thể xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra; thời hạn thanh tra 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra gồm có 4 thành viên, do ông Lê Nam Sơn, Chánh thanh tra Sở làm Trưởng đoàn.

Tại buổi công bố, UBND huyện đã báo cáo khái quát tình hình kết quả của UBND huyện về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực bảo vệ môi trường; đồng thời bố trí cán bộ khâu nối với Đoàn thanh tra trong quá trình tiến hành thanh tra.

Quán triệt giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh tra, ông Phan Lam Sơn - phó Giám đốc Sở TN&MT nhấn mạnh: Việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường tại huyện Can Lộc theo Kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Giám đốc Sở phê duyệt. Đây là là hoạt động thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước nhằm đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong chấp hành pháp luật và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức, viên chức. Để triển khai thực hiện tốt cuộc thanh tra, yêu cầu UBND huyện, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phải  báo cáo đầy đủ, trung thực, kịp thời theo đề cương và cung cấp hồ sơ, tài liệu để đoàn kiểm tra, phối hợp làm việc và cung cấp thông tin, làm rõ các vấn đề khi Đoàn có yêu cầu. Đoàn thanh tra phải chấp hành nghiêm các quy định theo quy chế hoạt động Đoàn thanh tra; Lãnh đạo huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện và các xã, thị trấn có tổng hợp báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.

Về phía Đoàn thanh tra: cần tập trung thời gian để nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và làm việc tại đơn vị, cố gắng hoàn thành đúng thời gian quy định; Chấp hành các quy định theo quy chế và hoạt động ĐTT, hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị; Thực hiện nghiêm chế độ bảo mật thông tin và chế độ báo cáo với người ra quyết định thanh tra./.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Thanh tra SởÝ kiến bạn đọc