Công bố Quyết định về việc kiểm tra việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm trong giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền trên địa bàn các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh

10:32 05/04/2021

Căn cứ các Văn bản số: 6374/UBND-NL 2 ngày 25/9/2019, 435/UBND-NL 2 ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thanh tra, kiểm tra tổng thể, xử lý sai phạm trong việc giao đất trái thẩm quyền của các địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-STNMT ngày 17/3/2021 về việc kiểm tra việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm trong giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền trên địa bàn các huyện Nghi Xuân,  Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh.

Ngày 26/3/2021, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Hồ Huy Thành Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì công bố Quyết định số 127/QĐ-STNMT. Theo đó, thành phần Đoàn Kiểm tra gồm có 07 thành viên do bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Chánh Thanh tra Sở làm trưởng đoàn; ông Nguyễn Văn Thảo, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Phó trưởng đoàn. Thời gian tiến hành kiểm tra là 30 ngày làm việc, không kể ngày nghỉ theo quy định.

Tham dự buổi công bố, về phía Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh có đại diện lãnh đạo UBND huyện, thị xã, các phòng, ban trực thuộc UBND huyện, thị xã gồm: Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra và các phòng ban chuyên môn có liên quan.

Sau khi nghe đồng chí Trưởng đoàn thông qua Quyết định, dự thảo lịch làm việc và trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp, ông Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND huyện Đức Thọ, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh tạo điều kiện, cung cấp hồ sơ, tài liệu, bố trí cán bộ phối hợp với Đoàn kiểm tra. Đồng thời, cũng yêu cầu Đoàn trong quá trình làm việc không được làm cản trở đến hoạt động bình thường của địa phương./.

Nguyễn Thị Hiền - Thanh tra Sở TNMT Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc