KẾT LUẬN THANH TRA CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN CAN LỘC

10:33 07/09/2018
Aa

Qua thanh tra đã phát hiện 1 số tồn tại trong công tác quản lý Bảo vệ môi trường tại huyện Can Lộc như: Ban hành một số văn bản có nội dung không đúng quy định; Chất lượng thẩm định và xác nhận một số hồ sơ cam kết BVMT/kế hoạch BVMT chưa đạt yêu cầu; Chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân sau khi xác nhận Cam kết/Kế hoạch bảo vệ môi trường; Không tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định 1073/QĐ-UBND ngày 20/4/2017; Để một số địa phương không tổ chức thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng theo Kế hoạch 252/KH-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh…;

Đoàn thanh tra đã yêu cầu UBND huyện Can Lộc chỉ đạo các phòng ban, UBND cấp xã trên địa bàn của huyện, các cá nhân làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đồng thời khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý bảo vệ môi trường mà đoàn đã chỉ ra.Ý kiến bạn đọc