Thông báo Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Hương Khê

17:12 08/08/2022
Aa

Ngày 29/7/2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 2688/KL-STNMT Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Hương Khê.

Theo đó, ngày 05/8/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức công bố Kết luận này với đối tượng thanh tra.

Toàn văn Kết luận có tại bản đính kèm:Ý kiến bạn đọc