Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2023

08:37 27/10/2023
Aa

Sở Tài nguyên và Môi trường t hông báo lịch Ti ếp c ông dân tháng 11 năm 20 23 nh ư sau:

Thời gian : Buổi sáng từ 07 giờ 3 0 phút đến 11 giờ 30 phút;

Buổi chiều từ 1 3 giờ 3 0 phút đến 17 giờ 30 phút.

Địa điểm : Tại Phòng tiếp công dân - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, số 12A, đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh.

TT

Thời gian

Người thực hiện

tiếp công dân

Chức vụ

1

Thứ 4

ngày 01/11/2023

Nguyễn Thị Mỹ Hanh

Phạm Xuân Đức

Chánh thanh tra

Chuyên viên

2

Thứ 5

ngày 02/11/2023

Hà Thị Mỹ Dung

Nguyễn Thị Hiền

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

3

Thứ 6

ngày 03/11/2023

Hà Thị Mỹ Dung

Nguyễn Thị Hiền

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

4

Thứ 2

ngày 06/11/2023

Tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở

(Thành phần tham gia tiếp theo Thông báo

số 367/TB-STNMT ngày 28/12/2022

của Sở Tài nguyên và Môi trường)

5

Thứ 3

ngày 07/11/2023

Hà Thị Mỹ Dung

Nguyễn Thị Hiền

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

6

Thứ 4

ngày 08/11/2023

Hà Thị Mỹ Dung

Nguyễn Thị Hiền

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

7

Thứ 5

ngày 09/11/2023

Bùi Thị Thanh Nga

Ngô Thị Thanh

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra viên

8

Thứ 6

ngày 10/11/2023

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phạm Xuân Đức

Chánh thanh tra

Chuyên viên

9

Thứ 2

ngày 13/11/2023

Lê Việt Anh

Hồ Văn Hiệp

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra viên

10

Thứ 3

ngày 14/11/2023

Hà Thị Mỹ Dung

Nguyễn Thị Hiền

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

11

Thứ 4

ngày 15/11/2023

Bùi Thị Thanh Nga

Ngô Thị Thanh

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra viên

12

Thứ 5

ngày 16/11/2023

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Hồ Văn Hiệp

Chánh thanh tra

Thanh tra viên

13

Thứ 6

ngày 17/11/2023

Hà Thị Mỹ Dung

Ngô Thị Thanh

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

14

Thứ 2

ngày 20/11/2023

Bùi Thị Thanh Nga

Nguyễn Thị Hiền

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra viên

15

Thứ 3

ngày 21/11/2023

Lê Việt Anh

Nguyễn Thị Hiền

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra viên

16

Thứ 4

ngày 22/11/2023

Hà Thị Mỹ Dung

Ngô Thị Thanh

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

17

Thứ 5

ngày 23/11/2023

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Hồ Văn Hiệp

Chánh thanh tra

Thanh tra viên

18

Thứ 6

ngày 24/11/2023

Lê Việt Anh

Nguyễn Thị Hiền

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra viên

19

Thứ 2

ngày 27/11/2023

Hà Thị Mỹ Dung

Ngô Thị Thanh

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

20

Thứ 3

ngày 28/11/2023

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Hồ Văn Hiệp

Chánh thanh tra

Thanh tra viên

21

Thứ 4

ngày 29/11/2023

Bùi Thị Thanh Nga

Phạm Xuân Đức

Phó Chánh thanh tra

Chuyên viên

22

Thứ 5

ngày 30/11/2023

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Hồ Văn Hiệp

Chánh thanh tra

Thanh tra viên

Căn cứ nội dung, yêu cầu cụ thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền, Giám đốc Sở điều động công chức, viên chức các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan cùng tham gia tiếp công dân theo quy định pháp luật.

Ghi chú:

- Trong trường hợp có công việc đột xuất không tham gia thực hiện tiếp công dân theo lịch nêu trên, các cá nhân được phân công theo lịch có trách nhiệm thông báo cho Chánh Thanh tra biết (chậm nhất 15h00 trước ngày được phân công trực tiếp công dân) để bố trí cán bộ khác thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định.Ý kiến bạn đọc