Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2024

31/05/2024
Aa

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch Tiếp công dân tháng 6 năm 2024 như sau:

Thời gian : Buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ 30 phút.

Địa điểm : Tại Phòng tiếp công dân - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, số 12A, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

TT

Thời gian

Người thực hiện

tiếp công dân

Chức vụ

1

Thứ 2

ngày 03/6/2024

Bùi Thị Thanh Nga

Phạm Xuân Đức

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

2

Thứ 3

ngày 04/6/2024

Bùi Thị Thanh Nga

Hồ Văn Hiệp

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

3

Thứ 4

ngày 05/6/2024

Tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở

(Thành phần tham gia tiếp theo Thông báo số 367/TB-STNMT ngày 28/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

4

Thứ 5

ngày 06/6/2024

Hà Thị Mỹ Dung

Nguyễn Thị Hiền

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

5

Thứ 6

ngày 07/6/2024

Bùi Thị Thanh Nga

Hồ Văn Hiệp

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

6

Thứ 2

ngày 10/6/2024

Bùi Thị Thanh Nga

Ngô Thị Thanh

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

7

Thứ 3

ngày 11/6/2024

Bùi Thị Thanh Nga

Hồ Văn Hiệp

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

8

Thứ 4

ngày 12/6/2024

Hà Thị Mỹ Dung

Ngô Thị Thanh

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

9

Thứ 5

ngày 13/6/2024

Bùi Thị Thanh Nga

Nguyễn Thị Hiền

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

10

Thứ 6

ngày 14/6/2024

Hà Thị Mỹ Dung

Nguyễn Thị Hiền

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

11

Thứ 2

ngày 17/6/2024

Bùi Thị Thanh Nga

Ngô Thị Thanh

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra viên

12

Thứ 3

ngày 18/6/2024

Hồ Văn Hiệp

Thanh tra viên

13

Thứ 4

ngày 19/6/2024

Nguyễn Thị Hiền

Thanh tra viên

14

Thứ 5

ngày 20/6/2024

Ngô Thị Thanh

Thanh tra viên

15

Thứ 6

ngày 21/6/2024

Hồ Văn Hiệp

Thanh tra viên

16

Thứ 2

ngày 24/6/2024

Bùi Thị Thanh Nga

Phạm Xuân Đức

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

17

Thứ 3

ngày 25/6/2024

Ngô Thị Thanh

Hồ Văn Hiệp

Thanh tra viên

Thanh tra viên

18

Thứ 4

ngày 26/6/2024

Nguyễn Thị Hiền

Thanh tra viên

19

Thứ 5

ngày 27/6/2024

Hà Thị Mỹ Dung

Ngô Thị Thanh

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

20

Thứ 6

ngày 28/6/2024

Bùi Thị Thanh Nga

Hồ Văn Hiệp

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viênÝ kiến bạn đọc