Danh sách được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân tại Thị xã Kỳ Anh ngày 21/01/2021 (03 đợt)

16:35 22/01/2021


Ý kiến bạn đọc