Thông báo về việc công bố điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đên năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Tĩnh

09:17 09/10/2018


Ý kiến bạn đọc