Kế Hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2020

15:10 30/03/2020
Aa

Thực hiện Công văn số 1182/BTNMT-TĐKTTT ngày 09/3/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020. Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ để “Nước và Biến đổi khí hậu . Ngày Khí tượng thế giới (23/3) với chủ để “Khí hậu và nước” . Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh cùng với triển khai một số hoạt động có liên quan như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động và nâng cao nhận thức của xã hội, cộng đồng về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác và sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả; nâng cao việc hiểu biết và ứng phó với tác hại của thời tiết và ảnh hưởng khí hậu đối với an sinh xã hội, sức khỏe của cộng đồng, an ninh lương thực…. Qua đó nâng cao trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, cộng đồng, tổ chức cá nhân đối với lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới phải thiết thực, tiết kiệm, an toàn, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của mỗi đơn vị, ngành, địa phương trong bối cảnh đất nước đang có dịch.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

2. Việc hưởng ứng, tuyên truyền có thể tổ chức theo hình thức hội thảo hoặc tọa đàm trực tuyến (hạn chế tập trung đông người); chiếu phim tài liệu, phóng sự, viết tin bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các chủ đề về tài nguyên nước, dự báo khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu.

3. Đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước,...

4. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai và giải pháp, sáng kiến có hiệu quả trong giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức các hoạt động nêu trên.

2. Giao Chi cục Biển, hải đảo và Tài nguyên nước (thuộc Sở): làm đơn vị đầu mối triển khai, theo dõi thực hiện Kế hoạch này; cấp phát tài liệu tuyên truyền, băng rôn, khẩu hiệu cho phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (thông tin chi tiết tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://sotnmt.hatinh.gov.vn ).

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch và tổng hợp kết quả gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/3/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong quá trình tổ chức triển khai Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Chi cục Biển, hải đảo và Tài nguyên nước; điện thoại: 02393 891 820) để phối hợp xử lý./.Ý kiến bạn đọc