Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

16:36 02/07/2021
Aa

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 07/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-STNMT về việc ủy quyền ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn 04 huyện, thị xã (Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh).

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và pháp luật việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền. Định kỳ hàng tháng, tổng hợp kết quả báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo nhiệm vụ được ủy quyền.

Thời gian ủy quyền: 01 năm, kể từ ngày 01/7/2021 cho đến hết ngày 01/7/2022.Ý kiến bạn đọc