Chiến lược, kế hoạch

Căn cứ đề nghị tại Văn bản số 2419/SKHĐT-TH ngày 10/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu từ về việc báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2018; Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo kết quả, cụ thể như sau