Giới thiệu về ban quản lý dự án VILG Hà Tĩnh

08:22 03/02/2021
Aa

Ban quản lý dự án Ban Quản lý dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ban Quản lý dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ  liệu đất đai”, có tên tiếng Anh là  “Vietnam  -  Improved Land Governance and Database Poject” (gọi tắt là VILG)  thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh  do Ngân hàng Thếgiới (WB) tài trợ, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Quyết định 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án  "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ  liệu đất đai" vay vốn Ngân hàng Thế giới; Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thành lập Ban quản lý dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ  liệu đất đai" vay vốn Ngân hàng Thế giới tỉnh Hà Tĩnh. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiện toàn thành viên của Ban quản lý.

Theo đó, Ban quản lý dự án "Tăng cường quản lý đất đai" vay vốn Ngân hàng Thế giới tỉnh Hà Tĩnh bao gồm 10 thành viên, gồm Giám đốc ban, Phó giám đốc ban, các nhóm kỹ thuật chuyên môn riêng biệt như Tài chính, Kế hoạch đấu thầu, Đăng ký đất đai, Cơ sở dữ liệu đất đai, Công nghệ thông tin,.....  đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là Giám đốc Ban quản lý dự án.

Ban quản lý dự án cấp tỉnh có vai trò tham mưu, giúp UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chỉ đạo, giám sát và các nhiệm vụ của chủ dự án trên địa bàn tỉnh Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc