Môi trường

29/05/2024

Ngày 28/05/2024, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2982/UBND-NL3 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2024. Theo đó yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức các hoạt...

15/05/2024

Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024

20/03/2024

Công bố Đơn giá dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

30/01/2024

Ngày 29/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 306/QĐ-UBND Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

08/01/2024

Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 588/KH-UBND về bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

05/01/2024

Ngày 27/12/2023 Văn phòng Điều phối NTM Trung Ương đã ban hành Văn bản số 1252/VPĐP-NV&MT về việc hướng dẫn tạm thời về thu gom, xử lý và quản lý nước thải sinh hoạt cho khu vực nông thôn (quy mô gia đình và cụm dân cư)

17/11/2023

Ngày 30/10/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT về Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường.

15/11/2023

Ngày 26/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2770/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

10/11/2023

Ngày 07/11/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa bàn hành Quyết định số 3257/QĐ-BTNMT Ban hành tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam đối với Bao bì nhựa thân thiện với môi trường.

10/11/2023

Ngày 02/11/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 9368/BTNMT-KSONMT về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

02/03/2023

Ngày 01/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

24/08/2023

Thực hiện Chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chiều ngày 23/8/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND huyện Đức Thọ tổ chức buổi tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và hướng dẫn tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn...