Tình hình kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

11:19 23/12/2020

Trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản để triển khai thực hiện: Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 về công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai trong Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm; Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp huyện; Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường. Rà soát, xây dựng Bộ TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biển và hải đảo; xây dựng Bộ TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai áp dụng cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân.

TT Hành chính Công tỉnh

Tính đến tháng 12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 27 thủ tục hành chính và mức độ 4 đối với 11 thủ tục hành chính.

Về tiếp nhận, giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cơ bản đã bám sát theo đúng quy định. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá thời hạn trong năm là 0%. Năm 2020 (tính từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/12/2020), Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 55.322 hồ sơ. Trong đó: tiếp nhận qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh là 1.486 hồ sơ; tiếp nhận qua Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện là 53.836 hồ sơ (trong đó 45 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua).

Kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã giải quyết đúng hạn và trước hạn 1.301 hồ sơ (đạt 100%); đang giải quyết chưa đến hạn 185 hồ sơ; Tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện (thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai) đã giải quyết đúng hạn 51.362 hồ sơ (đạt 100%); đang giải quyết chưa đến hạn 2.474 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ TTHC do đơn vị tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn, đạt 100%, không có hồ sơ xử lý chậm hạn.

Năm 2021, Sở tiếp tục rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật; Thực hiện kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở theo Kế hoạch đã ban hành.

Trần Thị Thanh - CV Văn phòng SởÝ kiến bạn đọc