Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2021

09:07 26/03/2021

Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về Cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 109/KH-STNMT ngày 10/01/2020 về cải cách hành chính năm 2021 để triển khai thực hiện.

Sở đã triển khai nhiệm vụ CCHC đến các phòng, đơn vị sự nghiệp để triển khai thực hiện; Tập trung chỉ đạo thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) thông qua mức độ 3, mức độ 4; rà soát, cập nhật kịp thời TTHC để phù hợp với các văn bản mới ban hành của Nhà nước; thường xuyên cập nhật tình trạng, kết quả giải quyết các TTHC trên Cổng Thông tin điện tử của Sở. Kết quả, trong quý I, các phòng chuyên môn cơ bản thực hiện đảm bảo thời gian, đúng tiến độ các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các nhiệm vụ được giao trên phần mềm quản lý hồ sơ công việc; tất cả hồ sơ TTHC tiếp nhận qua Trung tâm Hành chính công giải quyết trước và đúng thời gian quy định.

Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận 17.007 hồ sơ. Trong đó: nộp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh là 450 hồ sơ; tiếp nhận qua Trung tâm hành chính công cấp huyện là 16.557 hồ sơ. Kết quả đã giải quyết đúng hạn 15.271 hồ sơ, đang giải quyết chưa đến hạn 1.286 hồ sơ. Không có hồ sơ xử lý chậm hạn

- Về cải cách thủ tục hành chính, Sở đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 587/KH-STNMT ngày 22/02/2021 về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 tại Sở Tài nguyên và Môi trường; kịp thời soát xét, hoàn thiện Danh mục và Quy trình nội bộ 16 thủ tục hành chính về lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai áp dụng cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân (thay thế các thủ tục hành chính về lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai tại Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh) trình Sở Khoa học công nghệ xem xét, thẩm định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, ban hành theo đúng quy định.

- Về cải cách tổ chức bộ máy, đã thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18/NQ-TW và Nghị quyết số 19/NQ-TW, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 quy định về chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Về cải cách công vụ, đã kịp thời xây dựng, ban hành Kế hoạch số 4712/KH-STNMT ngày 31/12/2020 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021. Trong Quý I năm 2020, Sở đã cử 04 đồng chí đi học Trung cấp chính trị; 02 đồng chí học lớp quản lý dành cho Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Về cải cách tài chính công, đã chỉnh lý và hoàn thiện báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ; Thực hiện phân bổ và công khai phân bổ dự toán thu chi ngân sách đầu năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc;  Thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính; thực hiện việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.

- Về xây dựng và phát triển chính phủ điện tử: Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo và các thông tin hoạt động của ngành lên Cổng Thông tin điện tử; 100% các văn bản được ký số và chuyển trên môi trường mạng; 100% hồ sơ TTHC, nhất là lĩnh vực đất đai tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn, đúng quy trình; Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Thực hiện nâng cấp phần mềm hồ sơ công việc và hoạt động tương đối hiệu quả vào đầu tháng 3 (phân kỳ thời gian và thông báo nhắc nhở xử lý văn bản gần đến hạn, quá hạn xử lý qua hệ thống nhắn tin) phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính.

Đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 170/KH-STNMT ngày 15/01/2021 về triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 năm 2021, hiện đang triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Công tác CCHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Việc triển khai một số nhiệm vụ đột xuất UBND tỉnh giao vẫn còn một số nhiệm vụ bị chậm, chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra: Tính đến hết ngày 14/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 150 văn bản có thời hạn của UBND tỉnh, Sở đã tập trung chỉ đạo xử lý, đến nay đã hoàn thành 150 văn bản (đạt 100%), trong đó có 10 văn bản quá thời hạn nhưng đã xử lý (chiếm tỷ lệ 6,6%).

- Kinh phí bố trí để phục vụ cho công tác CCHC đang còn eo hẹp. Tỷ lệ phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 chưa cao.

Nguyên nhân của tồn tại nêu trên: Đối với một số văn bản giao nhiệm vụ xử lý chậm hạn, mặc dù Sở đã đôn đốc các phòng chuyên môn tập trung để hoàn thành, tuy nhiên do yếu tố khách quan (phải xin ý kiến chỉ đạo để xử lý, phối hợp các phòng, các sở, ngành liên quan....) nên kéo dài thời gian thực hiện, việc này, Sở đã có văn bản xin gia hạn thời gian và đã xử lý kịp thời theo thời gian được gia hạn.

Về tỷ lệ phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 chưa cao, nguyên nhân do hiện nay người dân, doanh nghiệp chưa biết và chưa thực sự quan tâm nhiều đến các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước, một bộ phận lớn người dân trình độ và điều kiện sử dụng thiết bị công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế,  tâm lý e ngại, lo lắng việc thất lạc hồ sơ... Do vậy, đa số người dân, doanh nghiệp vẫn lựa chọn cách truyền thống đến trực tiếp cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục hành chính khi có nhu cầu.

Để kịp thời chấn chỉnh công tác CCHC, đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch của UBND tỉnh và của Sở Tài nguyên và Môi trường, cần thực hiện một số giải pháp trong thời gian tới như sau:

- Tiếp tục  rà soát, đánh giá các TTHC để kiến nghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những TTHC rườm rà, không cần thiết; giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm công khai, minh bạch;

- Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" và các quy chế, quy định phối hợp; phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai tại công sở quy chế, quy trình và các thủ tục hành chính... để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát; đồng thời cập nhật kịp thời khi có thay đổi;

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, sự năng động, trung thực, kỷ cương, gương mẫu, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa;

- Tăng cường tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm phát triển cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3, 4.

Trần Thị Thanh - CV Văn phòng SởÝ kiến bạn đọc