Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất huyện Kỳ Anh ngày 21/01/2021

15:49 22/01/2021


Ý kiến bạn đọc