Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất huyện Kỳ Anh ngày 18/01/2020

15:46 22/01/2021


Ý kiến bạn đọc