Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

08/03/2017
Aa
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định: Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành 149 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, trong đó có Chỉ thị số 33-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị 35-CT/TU, Kết luận 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 33/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; Chỉ thị 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 31/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

tiep tuc day manh hoc tap lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ vinh danh và trao giấy khen cho các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (tháng 10/2016). Ảnh: Thùy Dương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định rõ: Thực hiện Chỉ thị 03 là nội dung quan trọng trong kế hoạch nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng thời nghiêm túc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Theo đó, cấp ủy các cấp đã chủ động đề ra những cách làm mới, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị; đưa nội dung thực hiện chỉ thị vào nhiệm vụ phát triển KT-XH hằng năm. Các địa phương, đơn vị đã đề ra nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, như: xây dựng chương trình “nêu cao lòng nhân ái, hành động vì người nghèo”; xây dựng sổ tay “Làm theo gương Bác”, tập trung, phát hiện và bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên báo chí, tạp chí, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác… Nhờ đó, đã tạo sự lan tỏa rộng lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tạo sự chuyển biến về nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương của Bác trong toàn xã hội, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 “về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ thị khẳng định rõ: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

tiep tuc day manh hoc tap lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng quà cho đội sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” của Trường Đại học Hà Tĩnh (năm 2016). Ảnh: Thu Hà

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện ở mọi lĩnh vực trong đời sống và hoạt động của Người. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào cuộc sống, đạt được những hiệu quả thiết thực, thời gian tới, các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm sau:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản hướng dẫn, quy định của Trung ương, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung thường xuyên. Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc kéo dài ở cơ sở. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là, nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tự giác đi đầu của lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên. Gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống các tệ nạn xã hội, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, đặc quyền, đặc lợi, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít.

Xây dựng và thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đó là việc tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; luôn lắng nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân. Học tập Bác về phong cách lãnh đạo, luôn biết động viên, khuyến khích “khiến cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến” để nắm đầy đủ những mặt trái, mặt chưa được trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Ba là, tiếp tục nâng cao nhận thức, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải thể hiện cả trong việc lớn và việc cụ thể hằng ngày, không thể coi nhẹ hay tuyệt đối hóa một lĩnh vực nào. Đó là học về dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm, thực hiện công khai, minh bạch, có sự kiểm tra, giám sát của tổ chức và nhân dân. Học ở Người về phong cách tư duy, làm việc có kế hoạch, dám nghĩ, dám làm; có thái độ ứng xử đúng mực, sống cần, kiệm, liêm, chính. Với mỗi người dân, xây dựng cho mình lối sống trung thực, tăng cường kiểm soát cán bộ để cán bộ thực hành chữ “liêm”, chống chủ nghĩa cá nhân, phát hiện, tố cáo những cán bộ, đảng viên có hành vi sai trái, tiêu cực…

Đối với cán bộ lãnh đạo, ngoài việc cá nhân phải gương mẫu thực hiện, cần tham mưu, đề xuất những vấn đề chiến lược, tham gia và trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ do cá nhân phụ trách. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

tiep tuc day manh hoc tap lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh

Các chi hội thôn Chi Lưu (xã Thạch Kênh, Thạch Hà) tổ chức ra quân chỉnh trang nhà văn hóa, làm mương thoát nước.

Đưa nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố, thị xã, đảng ủy trực thuộc và Trường Chính trị Trần Phú, hệ thống các trường phổ thông; nâng cao nhận thức và vai trò của gia đình đối với giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho thanh thiếu nhi; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Thứ tư là, xây dựng kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện phương châm “xây” đi đôi với “chống”. Phải nghiêm túc tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”.

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với một trong những trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về: dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm, sẽ tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, ngành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, ổn định QPAN, từng bước hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015–2020 đề ra.

Baohatinh.vn


Ý kiến bạn đọc