Hướng dẫn tạm thời về thu gom, xử lý và quản lý nước thải sinh hoạt cho khu vực nông thôn (quy mô gia đình và cụm dân cư)

05/01/2024
Aa

Ngày 27/12/2023 Văn phòng Điều phối NTM Trung Ương đã ban hành Văn bản số 1252/VPĐP-NV&MT về việc hướng dẫn tạm thời về thu gom, xử lý và quản lý nước thải sinh hoạt cho khu vực nông thôn (quy mô gia đình và cụm dân cư), cụ thể:

Trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện nội dung phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn.

Triển khai nhiệm vụ được giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với chuyên gia biên soạn Hướng dẫn tạm thời về thu gom, xử lý và quản lý nước thải sinh hoạt cho khu vực nông thôn (quy mô hộ gia đình và cụm dân cư) trên cơ sở kế thừa sản phẩm của một số nhiệm vụ thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020; đồng thời đã được hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và một số địa phương. Đây là tài liệu để các địa phương tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn quy mô nhỏ, góp phần thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Hướng dẫn tạm thời không phải là yêu cầu bắt buộc để đánh giá, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân và địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc có mô hình mới, hiệu quả về thu gom, xử lý và quản lý nước thải sinh hoạt cho khu vực nông thôn, đề nghị các địa phương, tổ chức, cá nhân thông tin về Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương (thông qua Phòng Nghiệp vụ và Môi trường, thư điện tử: nghiepvuntm@gmail.com, số điện thoại: 090.212.1982) để chỉnh sửa, hoàn thiện Hướng dẫn./.

Kèm theo Tài liệu hướng dẫnÝ kiến bạn đọc