Giải quyết khiếu nại lần 2 của bà Đào Thị Châu (vợ ông Đinh Công Ba) - xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

07:54 12/10/2020
Aa

Bà Đào Thị Châu (xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) khiếu nại Văn bản số 2195/UBND-TNMT ngày 20/11/2019 của UBND huyện Hương Khê trả lời bà Đào Thị Châu về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là GCN) đối với thửa đất gia đình bà đang sử dụng có nguồn gốc thừa kế của bà Nguyễn Thị Thanh (mẹ ông Đinh Công Ba).

Ngày 19/3/2020, UBND huyện Hương Khê đã ban hành Quyết định số 1302/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của công dân bà Đào Thị Châu (vợ của ông Đinh Công Ba). Đoàn kiểm tra, xác minh đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, xác minh và tổ chức kiểm tra, làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Trên cơ sở báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra xác minh số 02/BC-ĐCT ngày 10/4/2020, Chủ tich UBND huyện Hương Khê đã ban hành Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 17/4/2020về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Đào Thị Châu (vợ của ông Đinh Công Ba) ở thôn 5, xã Phúc Trạch. Nội dung của quyết định như sau:

Điều 1: Không công nhận khiếu nại của bà Đào Thị Châu (vợ của ông Đinh Công Ba) về việc khiếu nại Văn bản số 2195/UBND-TNMT ngày 20/11/2019 của UBND huyện về việc trả lời bà Đào Thị Châu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính để được cấp giấy CNQSD đất ở đối với thửa đất gia đình bà đang sử dụng có nguồn gốc nhận thừa kế của bà Nguyễn Thị Thanh (mẹ ông Ba).

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất bà Đào Thị Châu đề nghị, yêu cầu thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 168, Luật Đất đai năm 2013, Khoản 3, Điều 23, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Điều 8, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, Điều 8, Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy CNQSD đất.

......"

Tuy nhiên, bà Đào Thị Châu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND huyện Hương Khê, nên có đơn khiếu nại lần 2 đề ngày 28/4/2020 gửi Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giải quyết.

Ngày 01/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND  về việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của bà Đào Thị Châu. Đoàn kiểm tra đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức công bố và thực hiện kiểm tra, xác minh hồ sơ, thực địa, làm việc với UBND huyện Hương Khê, UBND xã Phúc Trạch và các tổ chức, cá nhân có liên quan, tổ chức đối thoại. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, xác minh và làm việc của Đoàn kiểm tra ngày 28/9/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 số 3275/QĐ-UBND, với nội dung như sau: "Giữ nguyên Quyết định giải quyết khiếu nại số 1830/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND huyện Hương Khê về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Đào Thị Châu. Việc bà Đào Thị Châu khiếu nại Văn bản số 2195/UBND-TNMT ngày 20/11/2019 của UBND huyện Hương Khê trả  lời bà Đào Thị Châu về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính để được cấp giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở đối với thửa đất gia đình bà đang sử dụng có nguồn gốc thừa kế của bà Nguyễn Thị Thanh là không có cơ sở. Lý do: Thửa đất bà Đào Thị Châu đang khiếu nại (thửa số 93, tờ bản đồ số 55, bản đồ địa chính xã Phúc Trạch lập năm 2014) có nguồn gốc nhận thừa kế từ bà Nguyễn Thị Thanh, bà Thanh được UBND xã Phúc Trạch giao đất làm vườn ở ngày 22/10/1996 nhưng chưa thu tiền sử dụng đất. Vì vậy, việc cấp giấy CNQSD đất cho hộ bà Đào Thị Châu tại thửa đất nêu trên thực hiện  theo quy định tại Khoản 1, Điều 168, Luật Đất đai năm 2013; Khoản 3, Điều 23, Nghị định số  43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.  Theo quy định tại Khoản 4, Điều 23, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Điều 8, Nghị định số  45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ; Điều 8, Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của  Bộ  Tài chính  thì gia đình bà Đào Thị Châu thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất."

Sở Tài nguyên và Môi trường đăng toàn văn Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của bà Đào Thị Châu (xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) để bạn đọc được biết.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Thanh tra Sở TN và MT Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc